top of page

Mitä on OPVA?

OPVA:lla tarkoitetaan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ja niiden toteutusta. PIAAC-tutkimusten mukaan Suomessakin on merkittävä joukko myös työssäkäyviä aikuisia, joilla perustaidot ovat heikot. Samoissa tutkimukissa on todettu, että koulutustaso vaikuttaa voimakkaasti perustaitojen tasoon ja että koulutus kasautuu edelleen jo valmiiksi hyvin koulutetuille.

Lukutaito, numerotaidot sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat nyky-yhteiskunnan perustaitoja, jotka ovat edellytys täysipainoiselle työelämään osallistumiselle. Lisäksi ne luovat pohjan elinikäiselle oppimiselle, jonka avulla on mahdollista sopeutua muutoksiin ja uudistaa osaamistaan. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA) voivat vastata tähän tarpeeseen.

OPVA on opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja

Jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opintoihinsa. Opiskelijan perustaidot eivät aina riitä opinnoissa selviämiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Oppilaitos voi järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA), joiden avulla opiskelija vahvistaa valmiuksiaan.  Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voidaan järjestää esimerkiksi matematiikassa, suomen kielessä, tietotekniikassa tai vieraissa kielissä. Lisäksi opiskelijaa voidaan tukea opiskelutaitojen tai elämänhallinnan kehittämisessä. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Sovitut opinnot kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voi olla joko yksittäisinä päivinä osana tutkintokoulutusta tai pidempänä yhtenäisinä jaksoina. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestämisestä ja sisällöstä.  Opiskelija voi osallistua opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan. Koulutuksen järjestäjä saa korotettua OPVA-rahoitusta, kun ajallisesti yli puolet opinnoista on OPVA-opintoja.

Koulutusalat ja tutkinnot ovat erilaisia ja niissä tarvittavat kielitaitovaatimukset vaihtelevat. Kielitaitoa on mahdollisuus kehittää opintojen aikana. Maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla on myös mahdollisuus saada tarvittaessa suomi toisena kielenä (S2) -tukea tai hän voi osallistua opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OPVA). Lähde: www.oph.fi

Laki ammatillisesta koulutuksesta, 7 luku, 63 § Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Ammatillisesta koulutuksesta koskevassa laissa on määritelty opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista seuraavaa:

"Osana tutkintokoulutusta voidaan tutkinnon perusteissa määrätyn lisäksi järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on, että opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa osaamisensa näytössä tai muulla tavoin.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestämisestä ja sisällöstä"

Laki ammatillisesta koulutuksesta

bottom of page